top of page

有壓力嘅時候,大家會做咩?

你有壓力,我都有壓力!今時今日,有邊個會無壓力吖⋯⋯

​你平時會做啲咩去紓壓?

上網、行街、聽音樂、做運動、去旅行,定仲有其他方法?

​不如投個票,睇吓你同其他人處理壓力嘅方法有無唔同?

top
bottom of page