top of page

了解多啲疾病嘅症狀?

「精神病」 - 對於呢三個字,我哋有時都會有啲避忌,唔係好想講,或者唔係好想提起。其實,「精神病」同其他疾病 (就如傷風感冒) 一樣,如果我哋了解多啲,或者冇我哋想像中咁可怕。
「我喺咪有病呀? 」 - 如果你有呢個擔心,不如我哋一齊了解多啲?

bottom of page