top of page

瞓得唔好/失眠

 • 瞓得唔好嘅原因可以有好多。最近好多嘢諗?  有嘢擔心? 會唔會都掛住用手機? 培養好嘅睡眠習慣可以令大腦有一個規律嘅時間表,更加可以幫我哋個人精神啲、提升記憶力同心理健康。

 • 我哋可以試吓:

  • 儘量保持每日瞓覺同起身嘅時間一致

  • 減少係瞓覺前用手機﹑電腦等嘅電子設備(佢哋有可能影響我哋嘅睡眠質素㗎!)

  • 做啲簡單嘅身體放鬆練習 (例如拉筋﹑瑜伽﹑靜觀呼吸)

  • 瞓覺前做同樣嘅事情(例如刷牙洗面,著睡衣,睇書)

  • 留意睡眠環境係咪舒適:適當嘅室溫﹑燈光﹑少噪音

Image by Kinga Cichewicz
bottom of page