top of page

聯想詞彙網絡

乜嘢係聯想詞彙網絡?

 • 思覺失調患者嘅症狀之一係思想同埋語言組織方面出現障礙。

 • 同健康人士相比,思覺失調患者表現出黎嘅言語表達問題包括語言輸出減少,發音速度較慢,同埋用嘅句子較簡單。

 • 臨床觀察到患者用非典型語言,思覺失調患者嘅語義網絡可能存在問題
   

 • 語義網絡(Semantic network)係一個網絡表示語義概念之間的關係,通常用作知識表示嘅一種形式

 • 而「失去聯繫」係思覺失調患者語言混亂嘅最主要特徵

如果你想試吓一啲簡單嘅字詞語義網絡,可以去呢度玩吓

傳送門

乜野係聯想詞彙網絡研究?

詞彙聯想研究步驟 : 

1. 研究員向參與者提示一個詞彙題目

2. 參與者見到題目後講出佢地即時同埋最先聯想到嘅3個衍生詞彙

3. 提示詞嘅數量取決於研究項目

4. 所有回答都將被記錄低

5. 不允許句子

6. 回答冇對與錯,名詞/動詞/副詞等等都得

點解用聯想詞彙網絡做研究?

 • 藉分析思覺失調患者腦內表達詞彙嘅網絡,去了解患者常見嘅言語表達問題

 • 研究言語產生嘅結構同埋動態過程,以及喺思覺失調中點樣影響言語產生

 • 分析思覺失調患者大腦中嘅語義網絡以了解言語表達問題/症狀

聯想詞彙網絡結果

思覺失調患者

Picture 2.png

健康人士

Picture 3.png
Picture 4.png

語義空間示例

 

 1. 每個詞彙都會有300個數字去代表佢個意思,而用呢300個數字就可以將每個詞彙畫喺一個語義空間(Semantic space)入邊

 2. 再去計兩個字之間既距離去判斷兩個字嘅意思差幾遠

 3. 將每個詞彙數字化咗佢,就可以幫助/方便我地直接做分析

 4. 例子: 患者可能會回答出較遠距離嘅詞彙,而健康人士可能會回答距離較近的詞彙

Picture 5.png

思覺失調患者嘅語義網絡
 

 1. 啲字詞字型比較大嘅,就代表係多啲人講出嘅字詞

 2. 思覺失調患者比較多講情緒,開心,悲傷,麻煩呢啲字詞

Picture 6.png

健康人士嘅語義網絡

 1. 相比起思覺失調患者,佢地嘅詞彙較多

 2. 但依然有開心,情緒,死亡呢啲字詞

最後,你可以⋯⋯

你可以喺以下網站試做詞彙聯想研究:

https://smallworldofwords.org/hk/


瀏覽相關嘅資訊:

https://smallworldofwords.org/hk/project/news_hk

Picture 7.png
bottom of page